RSS

Програма на „Лятната школа по Астрономия“ 21 юли – 04 август 2014г.

Теми на лекциите:

No Начинаещи* Напреднали
1 Ива Джилянова, Тема: „Човешкото тяло в Космоса“ СУ „Св. Климент Охридски“ А. Савчева, Тема: „Науката и данните зад понятието глобална климатична промяна“ Харвард
2 Мирела, Тема: Nightfall… Университета Дъръм С. Тасев, Тема: „Какво ново научихме за Вселената тази година?“ Принстън
3 Г. Ганчев, Тема: “Свръхнови и остатъци от свръхнови” СУ „Св. Климент Охридски“ Миро Иванов, Тема: „Ентропия и живот“ Университета Виена
4 Ева Божурова, Тема: Галилео Галилей – открития и прозрения, СУ „Св. Климент Охридски“ Г. Граховски, Тема: „Резонанси, малки тела и пръстенови форми в Слънчевата система“ – Университета Лийдс, Англия
5 Проф. И. Илиев, Тема: „Доплерова томография“, ИА- БАН
6 Patrick McCauley,  „Comet Lovejoy’s Death-Defying Dance with the Sun“. А. Куртенков, Тема: Обзорите на XXI в., докторант – СУ

* тези, които участват за първи път

 

А. Савчева:  „Науката и данните зад понятието глобална климатична промяна“

Абстракт: Проблемът за глобалното затопляне или глобалната климатична промяна и
дали е причинен от човека е на дневен ред вече повече от десетилетие. В тази лекция ще разгледаме основните природни процеси на които се основават тези идеи, а именно парников ефект, кръговрат на веществата в природата и различните механизми за обратна връзка, които могат да влияят на климата. Петият доклад на Международната Комисия по Климатичните Промени (IPPC5) излезе в края на миналата година, така че тук ще представим най-новите резултати от обработката на данни и модели от този доклад, които целят да определят размера на проблема и възможните решения при положение, че причината за глобалното затопляне е антропогенна.

– Мин. време 60 мин,

– Оптимално време 80 мин.

-Присъствие на Брезите от 22-ри Юли до 4-ти Август.
*******************************************
Колегата на Тони Патрик, ще бъде на Брезите от 1-ви до 4-ти Август, единственото време, когато може да изнесе лекция е на 2-ри.

****************************************
С. Тасев : „Какво ново научихме за Вселената тази година?“

Абстракт: …

– минимално ми трябват 50 минути; оптимално – 70 мин

Алтернативно: „Науката като разказ, с който можем да контролираме света около нас“

Времетраене: 35 мин

-Присъствие на Брезите от 22 юли до 2 август
*******************************************

Ева Божурова: „Галилео Галилей – открития и прозрения“

Кратко съдържание: Презентацията е посветена на 450-годишнината от рождението на Галилео Галилей. Представени са основни моменти от биографията на великия учен и неговите най-важни изобретения и открития. Те са използвани като повод да се обяснят популярно интересни закономерности от физиката и астрономията. Включени са малко известни и любопитни факти и много илюстрации и анимации.

Времетраене 35 – 40 мин.

*************************************

Миро Иванов, Тема: „Ентропия и живот“.

Присъствие на школата – през втората половина.

**************************************

Илиян Илиев: „Доплерова томография“

Продължителност: 30 – 40 мин.

************************************

А. Куртенков: „Обзорите на XXI в.

Абстракт: Целта на лекцията е да се представят обобщено инструментите, методите и резултатите на големите съвременни астрономически обзори. Направена е съпоставка между целенасочени астрономически наблюдения и обзори. Представена е класификация на обзорите (според спектралния диапазон, фотометрични/спектрални, патрулни) и са дадени основни примери. По-подробно са разгледани UKIDSS, VISTA, PanSTARRS-1 и досегашните резултати от тях. Обобщени са очакваните резултати от GAIA  и LSST.

Продължителност: 30 – 40 мин.

********************************************

Мирела Напетова: „Моделиране на затъмнително-двойни звезди с Nightfall (практическо
упражнение)“.

Продължителност: 40 мин.

**********************************************

Ива Джилянова: „Човешкото тяло в Космоса“

Абстракт: Кои са факторите които влият на човешкото тяло в Космоса и как (микрогравитация, радиация и др.)? Ефекти на космическите полети върху опорно-двигателната, имунната система и биологичния часовник, космически адаптационен синдром. Животът на астронавтите и случващото се с телата им по време на космически полет. Какво ще се случи с тяк ако излязат незащитени в открития космос? Любопитни факти и кратка история на полетите до сега.

Продължителност: 35 мин.

*****************************************

Patrick McCauley, „Comet Lovejoy’s Death-DefyingDance with the Sun“.

*****************************************

Визуални наблюдения на малки метеорни потоци: 26 юли – 29 юли

Късопериодични променливи звезди ( RR Lyr и подобни)

Астрофотография:

–          CCD фотометрия

–          Транзит на екзопланети

–          Малки тела в Слънчевата система

 
Вашият коментар

Публикувано от на 02.06.2014 в Обяви

 

„Astronomical Summer School“ Program 21 July – 04 August 2014

List of lecture topics:

No Beginners Advanced
1 Iva Dzhilianova, „Human body in Space”, Sofia University St. Kliment Ohridski A. Savcheva „Science and data behind the global climate“, Harvard University
2 Mirela Napetova “Modelling eclipsing binary stars with Nightfall (practical exercise)”, Institute of Astronomy with NAO, Bulgarian Academy of Sciences S. Tassev: „What did we learn about the Universe this year?“, Princeton University
3 Gantcho Gantchev “Supernovae and supernova remnants”, Sofia University St. Kliment Ohridski Miro Ivanov: „Entropy and life“, University of Vienna
4 Eva Bozhurova, “Galileo Galilei – discoveries and predictions”, Sofia University St. Kliment Ohridski G. Grahovski „Resonances, small bodies and rings in the Solar System“, University of Leeds, England
5 Prof Ilian Iliev, “Doppler Tomography”,Institute of Astronomy with NAO, Bulgarian Academy of Sciences
6 Patrick McCauley,  „Comet Lovejoy’s Death-Defying Dance with the Sun“. Alexander Kurtenkov: “Sky surveys in the 21st century”, Ph.D. student at Sofia University St. Kliment Ohridski

* these, who participate for the first time

 

А. Savcheva: “ Science and data behind the global climate“

Abstract:
The global warming or the global climate change and whether it is caused by human activities is an up-to-date question for more than a decade. In this lecture we will look at the main natural processes under discussion – the greenhouse effect, the circulation of substances and various feedback mechanisms that could have effect on climate. The fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (ICCP5) was published at the end of last year and we will present the newest results from data and models, trying to estimate the magnitude of the problem and the possible solutions in the case of anthropogenic global warming.

**********************************************
S. Tassev: „What did we learn about the Universe this year?“

Abstact: …

Alternative: „Science as a story, that allows us to control the world around us“.

**********************************************
Eva Bozhurova, “Galileo Galilei – discoveries and predictions”.

Abstract:
The talk is dedicated to the 450-th anniversary of the birth of Galileo Galilei. The lecture will include the biography of the great scientist and his main discoveries and inventions. These will be used as a basis to explain some interesting concepts in astronomy and physics. There will be little-known and unusual facts and plenty of illustrations and animations.

**********************************************
Alexander Kurtenkov: “Sky surveys in the 21st century”.

Abstract:
The aim of this lecture is to present summary of the instruments, methods and results of the large astronomical sky surveys. We will compare traditional astronomical observations to sky surveys. The presentation will include a classification of the surveys according to their spectral region, whether they are spectroscopic or photometric, whether they have a regular coverage and will add some examples. We will focus on UKIDSS, VISTA, PanSTARRS-1 and results from them so far. We will talk about the expected results GAIA and LSST.

**********************************************
Iva Dzhilianova, „Human body in Space”.

Abstract: Which are the main factors affecting human body in Space and how (microgravity, radiation)? Effects of space flights on human biological clock, locomotor and immune systems, and space adaptation syndrome. We will talk about the life of the astronauts during their flights. What would happen if they were out unprotected in Space? . There will be little-known facts and some history from recent flights.

**********************************************
Patrick McCauley, „Comet Lovejoy`s Death-Defying Dance with the Sun“.

**********************************************

Visual observation of small meteor showers: 26th July – 29th July

Short period variable stars (RR Lyr and similer)

Astrophotography:
– CCD photometry
– Exoplanet transits
– Small bodies in the Solar system

 
Вашият коментар

Публикувано от на 02.06.2014 в Обяви

 

Лятна школа по Астрономия и Астрофизика – „Бели Брези 2014“


Лятната школа по Астрономия и Астрофизика – „Бели Брези 2014“, ще се проведе от 21-ви юли до 04-ти август, включително.

Поканени са лекторите:  доц. Валери Голев – ФзФ, СУ

проф. Илиян Илиев – ИА при БАН

Д-р Ева Божурова – ФзФ, СУ

Антония Савчева – Харвард

Светлин Тасев – Принстън

Георги Граховски – Университета в Лийдс

Янина Методиева – докторант

Програмата на школата ще бъде публикувана до края на м. Април

 
Вашият коментар

Публикувано от на 13.04.2014 в Обяви

 

Лагер-школа по астрономия 2013г. – Презентации

Класическа астрофотография

 
Вашият коментар

Публикувано от на 10.10.2013 в Обяви

 

Лагер-школа по астрономия 2013г. – Презентации

CCD_photometry

promenlivi vizualni

 
Вашият коментар

Публикувано от на 05.10.2013 в Обяви

 

SUMMER SCHOOL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS “BELI BREZI” 2013

From 2nd to 16th August 2013 was held the 43rd Summer School of Astronomy and Astrophysics “Beli Brezi”, attended by 68 students and teachers.

The school program was filled with observations, lectures, sports, tourism and presentation of the results. It was accepted after discussions and published on the websites of the school. The observations were dominant in the program.

During the school the moods alternated – serious and businesslike during observations and lectures, and cheerful during the volleyball matches, marathons and hiking.

 

Participants:

 

Participants were school kids from Vratsa, Pleven, Polski Trambesh, Ruse, Varna, Burgas, Stara Zagora, Sofia and Kardzhali. Also students from the Faculty of Physics of University of Sofia (Sofia, Bulgaria), Durham University (Durham, UK), Pierre-and-Marie-Curie University (Paris, France), Massachusetts Institute of Technology (Boston, USA). The lectors were young specialists and professors from University of Sofia (Bulgaria), Princeton University (USA), Harvard University (USA), University of Vienna (Austria),  Leeds University (UK).

 

 

Preliminary results:

Meteors from the Perseids and several other weaker showers were recorded. The radiant points were identified and the results were sent to the International Meteor Organization (IMO). During the school were obtain light curves for several variable stars, and astrophotography of many interesting objects.

 

Hertzsprung-Russell diagrams were obtained for 3 open clusters – M34, NGC 457 and NGC 7789, and after that were calculated ages of the clusters.

 

Brightness for 2 cataclysmic variable stars and 3 Wolf-Rayet stars were estimated, all from international campaigns for monitoring.

Two transits of exoplanets orbiting the stars WASP 52b and Corot-2 were estimated, and also a light curve for the asteroid 682 Hagar.

The last 2 nights was estimated the brightness of the Nova in the constellation Delphinus. The observations from the school are one of the first observations in the whole world. The data for the nova and the asteroid are precisely processed now and will be included in future publications in international astronomical journals.

These are results from the work of the CCD photometry group. All images are processed with professional software packages, used by all astronomers around the world.

It is very important that all members of the CCD photometry group mastered the procedures for processing astronomical images. This training allows them to actively participate in other international campaigns for monitoring of variable objects and their work is now on international professional level.

 

 

On behalf of all participants we’d like to thank all the companies and people who sponsored this school.

 

 

 

September 2013г.                                           Prepared: Yanina Metodieva

Kardzhali                                                                       Agop Uzunbohosyan

 
Вашият коментар

Публикувано от на 11.09.2013 в Обяви

 

ЛАГЕР-ШКОЛА по АСТРОНОМИЯ и АСТРОФИЗИКА “БЕЛИ БРЕЗИ” – 2013г.

В периода 02-16 август 2013г. се проведе 43-та Школа по Астрономия и Астрофизика. В работата ѝ взеха участие 68 души ученици, студенти и преподаватели.

Програмата бе наситена с наблюдения, лекции, представяне на получените резултати, спорт и туризъм. Тя бе приета след обсъждане и публикувана на сайтовете на школата. Доминираше наблюдателната част.

По време на школата настроенията се редуваха – сериозно и делово по време на наблюдения и лекции, както и весело по време на волейболните мачове, маратони и туристическите походи.

 

Участници:

Ученици от Враца, Плевен, Полски Тръмбеш, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора, София и Кърджали.

Студенти от Физически факултет (ФзФ) на СУ „Св. Климент Охридски”,  Университета в Дъръм – Англия, Университета „Мария и Пиер Кюри” – Париж, MIT – Бостън, САЩ.

Лектори, млади специалисти и преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, Принстън – САЩ, Харвард – САЩ, MIT – САЩ, Университета във Виена, Лийдс (Англия).

         Предварителни резултати:

Регистрирани бяха метеори от поток „Персеиди” и няколко по-слаби потоци, действащи по същото време. Определени бяха радиантите и резултатите бяха изпратени до Международната метеорна организация (IMO). Направени бяха оценки на блясъка на променливи звезди и множество астрофотографии.

Получени са диаграми на Херцшпрунг-Ръсел за няколко разсеяни звездни купа – M34, NGC 457 и NGC 7789, чрез които са определени възрастите на съответните купове.         Направени са оценки на блясъка на 2 катаклизмични променливи и 3 Волф-Райе звезди, всичките от международни кампании за следене.

Направен бе успешен опит за засичане на два транзита на екзопланети около звездите WASP 52-b и Corot-2.

Получена бе кривата на блясъка на астероида 682 Hagar.

Последните две вечери бяха направени оценки на блясъка и криви на блясъка на новата от съзвездие Делфин. Наблюденията от школата са сред първите наблюдения на новата за целия свят. Данните за новата и астероида в момента се обработват прецизно и ще се включат в бъдещи публикации в международни астрономически списания.

Последните са резултати от работата на групата по CCD фотометрия. Всички получени кадри са обработвани с професионални софтуерни пакети, използвани от астрономи по целия свят.

Много е важно да се отбележи, че всички членове на групата по CCD фотометрия овладяха процедурите за обработка на астрономически изображения. Тази подготовка им дава възможност вече активно да се включват и в други международни кампании за следене на променливи обекти с качество на работата на професионално ниво.

 

От името на всички участници изказваме благодарности на всички фирми и физически лица, които спонсорираха провеждането на школата.

 

 

 

Септември 2013г.                                     Изготвили: Янина Методиева

гр. Кърджали                                                     Агоп Узунбохосян

 
Вашият коментар

Публикувано от на 11.09.2013 в Обяви