RSS

Програма на „Лятната школа по Астрономия“ 21 юли – 04 август 2014г.

Теми на лекциите:

No Начинаещи* Напреднали
1 Ива Джилянова, Тема: „Човешкото тяло в Космоса“ СУ „Св. Климент Охридски“ А. Савчева, Тема: „Науката и данните зад понятието глобална климатична промяна“ Харвард
2 Мирела, Тема: Nightfall… Университета Дъръм С. Тасев, Тема: „Какво ново научихме за Вселената тази година?“ Принстън
3 Г. Ганчев, Тема: “Свръхнови и остатъци от свръхнови” СУ „Св. Климент Охридски“ Миро Иванов, Тема: „Ентропия и живот“ Университета Виена
4 Ева Божурова, Тема: Галилео Галилей – открития и прозрения, СУ „Св. Климент Охридски“ Г. Граховски, Тема: „Резонанси, малки тела и пръстенови форми в Слънчевата система“ – Университета Лийдс, Англия
5 Проф. И. Илиев, Тема: „Доплерова томография“, ИА- БАН
6 Patrick McCauley,  „Comet Lovejoy’s Death-Defying Dance with the Sun“. А. Куртенков, Тема: Обзорите на XXI в., докторант – СУ

* тези, които участват за първи път

 

А. Савчева:  „Науката и данните зад понятието глобална климатична промяна“

Абстракт: Проблемът за глобалното затопляне или глобалната климатична промяна и
дали е причинен от човека е на дневен ред вече повече от десетилетие. В тази лекция ще разгледаме основните природни процеси на които се основават тези идеи, а именно парников ефект, кръговрат на веществата в природата и различните механизми за обратна връзка, които могат да влияят на климата. Петият доклад на Международната Комисия по Климатичните Промени (IPPC5) излезе в края на миналата година, така че тук ще представим най-новите резултати от обработката на данни и модели от този доклад, които целят да определят размера на проблема и възможните решения при положение, че причината за глобалното затопляне е антропогенна.

– Мин. време 60 мин,

– Оптимално време 80 мин.

-Присъствие на Брезите от 22-ри Юли до 4-ти Август.
*******************************************
Колегата на Тони Патрик, ще бъде на Брезите от 1-ви до 4-ти Август, единственото време, когато може да изнесе лекция е на 2-ри.

****************************************
С. Тасев : „Какво ново научихме за Вселената тази година?“

Абстракт: …

– минимално ми трябват 50 минути; оптимално – 70 мин

Алтернативно: „Науката като разказ, с който можем да контролираме света около нас“

Времетраене: 35 мин

-Присъствие на Брезите от 22 юли до 2 август
*******************************************

Ева Божурова: „Галилео Галилей – открития и прозрения“

Кратко съдържание: Презентацията е посветена на 450-годишнината от рождението на Галилео Галилей. Представени са основни моменти от биографията на великия учен и неговите най-важни изобретения и открития. Те са използвани като повод да се обяснят популярно интересни закономерности от физиката и астрономията. Включени са малко известни и любопитни факти и много илюстрации и анимации.

Времетраене 35 – 40 мин.

*************************************

Миро Иванов, Тема: „Ентропия и живот“.

Присъствие на школата – през втората половина.

**************************************

Илиян Илиев: „Доплерова томография“

Продължителност: 30 – 40 мин.

************************************

А. Куртенков: „Обзорите на XXI в.

Абстракт: Целта на лекцията е да се представят обобщено инструментите, методите и резултатите на големите съвременни астрономически обзори. Направена е съпоставка между целенасочени астрономически наблюдения и обзори. Представена е класификация на обзорите (според спектралния диапазон, фотометрични/спектрални, патрулни) и са дадени основни примери. По-подробно са разгледани UKIDSS, VISTA, PanSTARRS-1 и досегашните резултати от тях. Обобщени са очакваните резултати от GAIA  и LSST.

Продължителност: 30 – 40 мин.

********************************************

Мирела Напетова: „Моделиране на затъмнително-двойни звезди с Nightfall (практическо
упражнение)“.

Продължителност: 40 мин.

**********************************************

Ива Джилянова: „Човешкото тяло в Космоса“

Абстракт: Кои са факторите които влият на човешкото тяло в Космоса и как (микрогравитация, радиация и др.)? Ефекти на космическите полети върху опорно-двигателната, имунната система и биологичния часовник, космически адаптационен синдром. Животът на астронавтите и случващото се с телата им по време на космически полет. Какво ще се случи с тяк ако излязат незащитени в открития космос? Любопитни факти и кратка история на полетите до сега.

Продължителност: 35 мин.

*****************************************

Patrick McCauley, „Comet Lovejoy’s Death-DefyingDance with the Sun“.

*****************************************

Визуални наблюдения на малки метеорни потоци: 26 юли – 29 юли

Късопериодични променливи звезди ( RR Lyr и подобни)

Астрофотография:

–          CCD фотометрия

–          Транзит на екзопланети

–          Малки тела в Слънчевата система

Реклама
 
Вашият коментар

Публикувано от на 02.06.2014 в Обяви

 

„Astronomical Summer School“ Program 21 July – 04 August 2014

List of lecture topics:

No Beginners Advanced
1 Iva Dzhilianova, „Human body in Space”, Sofia University St. Kliment Ohridski A. Savcheva „Science and data behind the global climate“, Harvard University
2 Mirela Napetova “Modelling eclipsing binary stars with Nightfall (practical exercise)”, Institute of Astronomy with NAO, Bulgarian Academy of Sciences S. Tassev: „What did we learn about the Universe this year?“, Princeton University
3 Gantcho Gantchev “Supernovae and supernova remnants”, Sofia University St. Kliment Ohridski Miro Ivanov: „Entropy and life“, University of Vienna
4 Eva Bozhurova, “Galileo Galilei – discoveries and predictions”, Sofia University St. Kliment Ohridski G. Grahovski „Resonances, small bodies and rings in the Solar System“, University of Leeds, England
5 Prof Ilian Iliev, “Doppler Tomography”,Institute of Astronomy with NAO, Bulgarian Academy of Sciences
6 Patrick McCauley,  „Comet Lovejoy’s Death-Defying Dance with the Sun“. Alexander Kurtenkov: “Sky surveys in the 21st century”, Ph.D. student at Sofia University St. Kliment Ohridski

* these, who participate for the first time

 

А. Savcheva: “ Science and data behind the global climate“

Abstract:
The global warming or the global climate change and whether it is caused by human activities is an up-to-date question for more than a decade. In this lecture we will look at the main natural processes under discussion – the greenhouse effect, the circulation of substances and various feedback mechanisms that could have effect on climate. The fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (ICCP5) was published at the end of last year and we will present the newest results from data and models, trying to estimate the magnitude of the problem and the possible solutions in the case of anthropogenic global warming.

**********************************************
S. Tassev: „What did we learn about the Universe this year?“

Abstact: …

Alternative: „Science as a story, that allows us to control the world around us“.

**********************************************
Eva Bozhurova, “Galileo Galilei – discoveries and predictions”.

Abstract:
The talk is dedicated to the 450-th anniversary of the birth of Galileo Galilei. The lecture will include the biography of the great scientist and his main discoveries and inventions. These will be used as a basis to explain some interesting concepts in astronomy and physics. There will be little-known and unusual facts and plenty of illustrations and animations.

**********************************************
Alexander Kurtenkov: “Sky surveys in the 21st century”.

Abstract:
The aim of this lecture is to present summary of the instruments, methods and results of the large astronomical sky surveys. We will compare traditional astronomical observations to sky surveys. The presentation will include a classification of the surveys according to their spectral region, whether they are spectroscopic or photometric, whether they have a regular coverage and will add some examples. We will focus on UKIDSS, VISTA, PanSTARRS-1 and results from them so far. We will talk about the expected results GAIA and LSST.

**********************************************
Iva Dzhilianova, „Human body in Space”.

Abstract: Which are the main factors affecting human body in Space and how (microgravity, radiation)? Effects of space flights on human biological clock, locomotor and immune systems, and space adaptation syndrome. We will talk about the life of the astronauts during their flights. What would happen if they were out unprotected in Space? . There will be little-known facts and some history from recent flights.

**********************************************
Patrick McCauley, „Comet Lovejoy`s Death-Defying Dance with the Sun“.

**********************************************

Visual observation of small meteor showers: 26th July – 29th July

Short period variable stars (RR Lyr and similer)

Astrophotography:
– CCD photometry
– Exoplanet transits
– Small bodies in the Solar system

 
Вашият коментар

Публикувано от на 02.06.2014 в Обяви

 

Лятна школа по Астрономия и Астрофизика – „Бели Брези 2014“


Лятната школа по Астрономия и Астрофизика – „Бели Брези 2014“, ще се проведе от 21-ви юли до 04-ти август, включително.

Поканени са лекторите:  доц. Валери Голев – ФзФ, СУ

проф. Илиян Илиев – ИА при БАН

Д-р Ева Божурова – ФзФ, СУ

Антония Савчева – Харвард

Светлин Тасев – Принстън

Георги Граховски – Университета в Лийдс

Янина Методиева – докторант

Програмата на школата ще бъде публикувана до края на м. Април

 
Вашият коментар

Публикувано от на 13.04.2014 в Обяви

 

Лагер-школа по астрономия 2013г. – Презентации

Класическа астрофотография

 
Вашият коментар

Публикувано от на 10.10.2013 в Обяви

 

Лагер-школа по астрономия 2013г. – Презентации

CCD_photometry

promenlivi vizualni

 
Вашият коментар

Публикувано от на 05.10.2013 в Обяви

 

SUMMER SCHOOL OF ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS “BELI BREZI” 2013

From 2nd to 16th August 2013 was held the 43rd Summer School of Astronomy and Astrophysics “Beli Brezi”, attended by 68 students and teachers.

The school program was filled with observations, lectures, sports, tourism and presentation of the results. It was accepted after discussions and published on the websites of the school. The observations were dominant in the program.

During the school the moods alternated – serious and businesslike during observations and lectures, and cheerful during the volleyball matches, marathons and hiking.

 

Participants:

 

Participants were school kids from Vratsa, Pleven, Polski Trambesh, Ruse, Varna, Burgas, Stara Zagora, Sofia and Kardzhali. Also students from the Faculty of Physics of University of Sofia (Sofia, Bulgaria), Durham University (Durham, UK), Pierre-and-Marie-Curie University (Paris, France), Massachusetts Institute of Technology (Boston, USA). The lectors were young specialists and professors from University of Sofia (Bulgaria), Princeton University (USA), Harvard University (USA), University of Vienna (Austria),  Leeds University (UK).

 

 

Preliminary results:

Meteors from the Perseids and several other weaker showers were recorded. The radiant points were identified and the results were sent to the International Meteor Organization (IMO). During the school were obtain light curves for several variable stars, and astrophotography of many interesting objects.

 

Hertzsprung-Russell diagrams were obtained for 3 open clusters – M34, NGC 457 and NGC 7789, and after that were calculated ages of the clusters.

 

Brightness for 2 cataclysmic variable stars and 3 Wolf-Rayet stars were estimated, all from international campaigns for monitoring.

Two transits of exoplanets orbiting the stars WASP 52b and Corot-2 were estimated, and also a light curve for the asteroid 682 Hagar.

The last 2 nights was estimated the brightness of the Nova in the constellation Delphinus. The observations from the school are one of the first observations in the whole world. The data for the nova and the asteroid are precisely processed now and will be included in future publications in international astronomical journals.

These are results from the work of the CCD photometry group. All images are processed with professional software packages, used by all astronomers around the world.

It is very important that all members of the CCD photometry group mastered the procedures for processing astronomical images. This training allows them to actively participate in other international campaigns for monitoring of variable objects and their work is now on international professional level.

 

 

On behalf of all participants we’d like to thank all the companies and people who sponsored this school.

 

 

 

September 2013г.                                           Prepared: Yanina Metodieva

Kardzhali                                                                       Agop Uzunbohosyan

 
Вашият коментар

Публикувано от на 11.09.2013 в Обяви

 

ЛАГЕР-ШКОЛА по АСТРОНОМИЯ и АСТРОФИЗИКА “БЕЛИ БРЕЗИ” – 2013г.

В периода 02-16 август 2013г. се проведе 43-та Школа по Астрономия и Астрофизика. В работата ѝ взеха участие 68 души ученици, студенти и преподаватели.

Програмата бе наситена с наблюдения, лекции, представяне на получените резултати, спорт и туризъм. Тя бе приета след обсъждане и публикувана на сайтовете на школата. Доминираше наблюдателната част.

По време на школата настроенията се редуваха – сериозно и делово по време на наблюдения и лекции, както и весело по време на волейболните мачове, маратони и туристическите походи.

 

Участници:

Ученици от Враца, Плевен, Полски Тръмбеш, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора, София и Кърджали.

Студенти от Физически факултет (ФзФ) на СУ „Св. Климент Охридски”,  Университета в Дъръм – Англия, Университета „Мария и Пиер Кюри” – Париж, MIT – Бостън, САЩ.

Лектори, млади специалисти и преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, Принстън – САЩ, Харвард – САЩ, MIT – САЩ, Университета във Виена, Лийдс (Англия).

         Предварителни резултати:

Регистрирани бяха метеори от поток „Персеиди” и няколко по-слаби потоци, действащи по същото време. Определени бяха радиантите и резултатите бяха изпратени до Международната метеорна организация (IMO). Направени бяха оценки на блясъка на променливи звезди и множество астрофотографии.

Получени са диаграми на Херцшпрунг-Ръсел за няколко разсеяни звездни купа – M34, NGC 457 и NGC 7789, чрез които са определени възрастите на съответните купове.         Направени са оценки на блясъка на 2 катаклизмични променливи и 3 Волф-Райе звезди, всичките от международни кампании за следене.

Направен бе успешен опит за засичане на два транзита на екзопланети около звездите WASP 52-b и Corot-2.

Получена бе кривата на блясъка на астероида 682 Hagar.

Последните две вечери бяха направени оценки на блясъка и криви на блясъка на новата от съзвездие Делфин. Наблюденията от школата са сред първите наблюдения на новата за целия свят. Данните за новата и астероида в момента се обработват прецизно и ще се включат в бъдещи публикации в международни астрономически списания.

Последните са резултати от работата на групата по CCD фотометрия. Всички получени кадри са обработвани с професионални софтуерни пакети, използвани от астрономи по целия свят.

Много е важно да се отбележи, че всички членове на групата по CCD фотометрия овладяха процедурите за обработка на астрономически изображения. Тази подготовка им дава възможност вече активно да се включват и в други международни кампании за следене на променливи обекти с качество на работата на професионално ниво.

 

От името на всички участници изказваме благодарности на всички фирми и физически лица, които спонсорираха провеждането на школата.

 

 

 

Септември 2013г.                                     Изготвили: Янина Методиева

гр. Кърджали                                                     Агоп Узунбохосян

 
Вашият коментар

Публикувано от на 11.09.2013 в Обяви

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 42-РА НАЦИОНАЛНА ЛАГЕР-ШКОЛА ПО АСТРОНОМИЯ, БЕЛИТЕ БРЕЗИ, 02.08. – 16.08.2013г.

Учебна програма

            Във всеки от дните на школата участниците ще слушат лекции по астрономия, подготвени специално за тях от специалисти от Катедра Астрономия към Физическия факултет на Софийския университет, Института по астрономия и Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, а също и от бивши възпитаници на астрономическите кръжоци от различни градове на страната, сега университетски преподаватели, студенти и докторанти в САЩ, Великобритания, Франция, Гърция и др. Ще бъдат показани също и презентации върху астрономически наблюдения, направени от ученици.

Наблюдателна програма

            Участниците ще бъдат обучавани да извършват визуални и фотографски наблюдения на метеори и променливи звезди, да работят с компютърни програми за обработка на данни и изображения. Най-опитните ще имат възможност да работят с големите професионални телескопи, със спектроскопска техника и радиотелескоп. В края на школата от всички ще се изисква да представят получените данни и резултатите от тяхната първична обработка – метеорни данни, криви на блясъка на променливи звезди, фотографски изображения. Всеки участник може да се запознае с методите за наблюдение, да се включва в наблюдателните групи и да избира областта, в която да работи най-задълбочено, според своите интереси. Възможността и правото на участие в следващи експедиции ще се определят от резултатите от работата на ученика по време на школата.

ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЯТА

Екипировка

            Препоръчително е багажът да се носи в раница. Добре е да се вземе и една по-малка раница, която може да се използва по време на кратките походи и разходки.

Обувките трябва да са спортни – туристически обувки или маратонки.

Пуловер за наблюденията през нощта (местността е планинска, височина 1000 м).

Дълъг панталон (анцуг)

Анорак или яке

Спален чувал за наблюденията.

Фенерче с резервни батерии и резервна крушка. Фенерчето трябва да има червен филтър от парче плат, хартия, тиксо или др.подсбни

Постелка (шелте) за лежане върху земята със спалния чувал по време на наблюденията.

Папка А3 формат (може и саморъчно направена от картон от кашони) – в нея се слагат звездните карти, когато не се пише върху тях, за да не се навлажняват през нощта

Звездни карти и бланки за наблюдение – осигуряват се от обсерваторията

МоливиB, 2B

Гума

Калкулатор

Точен часовник.

Тетрадка

Химикал

Линия и триъгълник

Къси или ¾ панталонки.

Леки блузки, тениски, ризи

Чехли за ходене в хижите.

Слънчеви очила

Шапка за слънце

Крем против изгаряне

Тоалетна хартия.

Лекарства – аспирин, аналгин, витамин С и др.

Бинт, анкерпласт, антибиотикова пудра (сулфатиацол), дефламол.

Шише за вода.

Тоалетни принадлежности.

Бельо.

Бански.

Сандвичи за из път на отиване.

Салфетки.

Игла, конци, ножици 

Документи

            Всеки участник в школата трябва задължително да носи документ за самоличности здравно-осигурителна книжка. За всички ще бъде направена групова застраховка.

Примерен дневен режим

Ставане 13 ч., обяд.

Лекции, обработка на наблюденията от предната нощ, спорт

Вечеря 20 ч.

Свободно време, подготовка за наблюденията

Начало на нощните наблюдения 22 ч.

Закуска 02 ч.

Край на наблюденията 04:30 ч., сън до 13 ч.

 
Вашият коментар

Публикувано от на 29.07.2013 в Обяви

 

ПРАВИЛНИК

За вътрешния ред на школата по Астрономия, Астрофизика и Информатика

1. Общи положения.

В школата участват ученици, студенти и любители – астрономи от страната и чужбина. Участниците се одобряват след постъпили заявки за участие ( може и вербално) пред Научният съвет на Астрономически клуб „ВЕГА”. Кандидатите трябва да са преминали поне едногодишен курс на обучение в кръжоците на НАО, НАОП и училищата в страната. Допуска се участие и на „начинаещи”, но при определен интерес към работата в школата. Предимство имат и участниците в Националната олимпиада по астрономия.

Основни приоритети на школата:

 1. Да даде възможност любителите –астрономи да наблюдават космически обекти и явления, и да надграждат познанията си по астрономия, физика, информатика и природни науки.
 2. Да работят в екип (наблюдателен) и имат желанието да обучат начинаещи.
 3. До участие в школата се допускат мотивирани за горепосочените дейности хора.

 

2. Общи правила.

 1. В работата на школата участват ученици, студенти, любители – предварително запознати с наблюдателната и теоретичната програми.
 2. По възможност – максимален брой организатори и участници разработват програмата за наблюдения и лекции.
 3. Всички участници, още с пристигането си определят в коя наблюдателна група ще работят. Следва подготовка за нормална работа ( подготовка на наблюдателна площадка, аксесоари и екипировка ).
 4. Наблюденията и обработката им са ежедневен ангажимент на всички участници.
 5. Докладването, на получените данни и резултати, става при закриването на школата. В последната вечер се импровизира конференция.
 6. Задължение на всеки участник е събиране, обработка и докладване на наблюдателните резултати на младежката конференция по астрономия в град Варна, и на други младежки и научни форуми в страната, и чужбина.

 

 3. Правила за битуване.

Всички наблюдатели трябва да бъдат добре екипирани. Екипировката да дава възможност свободно да се наблюдава и събира информацията. Всеки има ангажименти за опазване на имуществото и хигиенни условия в лагера. При туристическите походи, всеки в зависимост от възраст и физически си възможности, поема ангажименти за пренасяне на екипировка и храна.

 • Недопустимо.
 1. Безпричинното отсъствие от наблюдения и лекции.
 2. Напускане територията на комплекса, без предупреждение на преките си ръководители.
 3. Къпането във водни басейни, консумирането на гъби и храни съдържащи яйца.
 4. Консумирането на алкохол и бира (за учениците) и тютюнопушене.
 5. Отклонилите се от задължения към битуването в школата.

 

* Участниците, нарушили горните правила могат да бъдат и отстранени от школата

 
Вашият коментар

Публикувано от на 18.07.2013 в Обяви

 

Програма на лагер-школа по астрономия, астрофизика и информационни технологии „Бели Брези“ – 2013

02.08 – пристигане

03.08 – работа по поляната, няма лекция

04.08 – Янина Методиева, ФзФ/СУ “Магнитна активност на много хладни звезди”

Александър Куртенков, ФзФ/СУ  “Алгоритъм за търсене на затъмнително-двойни звезди”

05.08 – Светлин Тасев (Принстън) – Цикъл лекции „От тoлумбичките до Слънцето“ Лекция 1  “Въведение във физиката”.

В тази обзорна лекция по физика ще похапнем тулумбички, ще направим малко физически (и физични) упражнения, и ще обсъдим как растат дърветата. За разказа ни ще ни помогнат господата Нютон, Галилей, Бете, ван Хелмонт, Карно, Гибс, Липман, и много други, но няма да разчитаме изцяло на тях. По време на лекцията, ще се опитаме с краката, ръцете и главите си да изведем основни физични закони без да използваме макари, клинове или трупчета. За целта ще ни се наложи да измерим радиуса на Земята с подскоци, температурата на Слънцето на пипане, както и масата на протона с горене. Междувременно ще видим, кои елементи във физиката са въведени за удобство (като мерните единици), кои представляват добри приближения (като коефициента на триене), и кои са наистина фундаментални закони.

06.08 – Антония Савчева (Харвард) и Светлин Тасев (Принстън)  – Цикъл лекции „От тулумбичките до Слънцето“. Лекция 2 “Животът, термодинамиката и всичко останало”

В тази лекция ще използваме законът за запазване на енергията, за да проследим как слънчевата енергия се превръща в химична в процеса на фотосинтеза в растенията. Как след това тази енергия се разпространява по всички етажи на хранителната верига. И как мускулите ни обръщат тази химична енергия в кинетична. Пътьом, ще видим какви ограничения за живота поставят законите на термодинамиката, и как точно животът на Земята е изцяло зависим от Слънцето. Ще завършим лекцията с преглед на процесите във вътрешността на Слънцето и неговата еволюция.

07.08 – свободен (поход 1)

08.08 – Антония Савчева (Харвард) –  Цикъл лекции „От тoлумбичките до Слънцето“. Лекция 3 “Магнитни полета на Слънцето и техната роля при слънчевите избухвания”

В последната лекция от цикъла, ще задълбаем в детайлните физични процеси, определящи слънчевата активност. Тази лекция ще въведе концепцията за магнитни полета и ефектите свързани с тях. Ще разгледаме произхода на магнитните полета във вътрешността на Слънцето и ще покажем различните режими на поведение в различните му слоеве. Магнитните полета определят поведението на активните области на Слънцето и играят доминираща роля в механизма на сльнчевите избухвания. Усукани и обтегнати магнитни въжета са в основата на стандартния модел за слънчевите избухвания. Тук ще рагледаме как тези въжета се формират и как повлияват избухванията. Ще въведем и концепцията за магнитно присъединяване като механизъм за освобождаване на енергията съдържаща се в магнитното поле.

09.08 – Георги Граховски (Лийдс)  – “Билярди и удари между небесните тела“.

Математическите билярди (билярдните системи) описват движението на материална точка в област с еластично-отразяващи граници. Това не е просто математическа теория, а по-скоро игрална площадка за изпробване на различни математически идеи. Първото систематично изложение на теорията на билярдната игра е на Гаспар Кориолис (1792 – 1843). Приблизително по същото време, през 1813 г. Жан-Виктор Понселе (намиращ се в руски плен)  доказва знаменитата си геометрична теорема, известна днес като поризъм на Понселе.

За изследване на билярдните системи (например анализът на поведението на билярдните траектории) се използват както геометрични методи, така и методи от теория на числата, топологията, ергодичната теория и класическата механика. Макар и по същество доста елементарни, тези методи позволяват получаването на силно нетривиални и на пръв поглед неочаквани резултати.

В настоящата лекция ще се опитаме да дадем обща представа за теорията, стояща зад билярдната игра, както и за някои проложения в небесната механика. В началото ще опишем основните геометрични свойства на билярдите, както и свирзаните с тях повърхности (коники и квадрики). След това ще се спрем на механиката на билярдното отражение. Ще покажем, че при движение на билярдните топки се запазват на пръв поглед неочаквани величини. Това се оказва достатъчно за точното решаване за уравненията на движението. Накрая ще опишем някои приложения на тази теория при изучаването на ударите между небесните тела. Това включва известната хипотеза на Пол Пенлеве (1863 – 1933), според която в задачата за N-те тела единствените особености се явяват ударите между телата, както и сравнително нови обобщения.

Настоящата лекция не предполага никакви предварителни знания, излизащи извън училищния материал (за задълбочено изучаване) по физика и математика.

– Ева Божурова (НАОП “Н. Коперник”, Варна) – “Николай Коперник и хелиоцентричната система.”

10.08 – свободен (поход 2)

11.08 – Момчил Молнар (Масачусетски технологичен институт) – “Физика на звездите”

В лекцията ще бъдат обяснени основните физични феномени, които протичат в недрата на звездите и чрез тяхното разбиране ще се опитаме да обясним стабилността и характеристиките на звездите, такива, каквито ги наблюдаваме.

12.08 – свободен / максимум

13.08 – свободен / максимум

14.08 – Презентации на децата

15.08 – Закриване

16.08 – заминаване

 
Вашият коментар

Публикувано от на 15.06.2013 в Обяви